Konsultacje społeczne - RIPOK-i

Propozycje przedstawione na spotkaniu w „OSP Jabłonna”

Wszelkie działania mają na celu zapewnienie Państwa udziału w podejmowanych decyzjach, możliwość wypowiadania się w tematach istotnych dla danego terenu. Ma to zapewnić transparentność procedur, możliwość bieżącego opiniowania zagadnień istotnych dla mieszkańców, pełne informowanie lokalnej społeczności o stopniu zaawansowania i etapie sprawy.
Poprzez zaproponowane formy organizacyjne Prezydent chce, aby mieszkańcy mieli wgląd w bieżące sprawy i mogli wyrazić swoją opinie.

Komisja jako organ opiniodawczo doradczy Prezydenta

Komisja jest pomocniczym ciałem opiniodawczym, konsultacyjnym, doradczym Prezydenta Miasta Otwocka.

Do zakresu działania Komisji należy opiniowanie, konsultacje, doradztwo w sprawach:
 1. eliminacji uciążliwości związanych z sąsiedztwem RIPOK-ów, głównie odorów na terenach zwyczajowych dzielnic Miasta Otwocka, zwanych dalej „Terenem”: Wólki Mlądzkiej, Jabłonny i Świerku;
 2. zwalczania uciążliwości wywołanych przez RIPOK-i znajdujące się na terenie Miasta Otwocka i gmin sąsiednich;
 3. inicjowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie powstawania negatywnych oddziaływań na środowisko oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności;
 4. Prezydent może zgłosić inne tematy/sprawy będące przedmiotem działania Komisji.
Cykliczne spotkania konsultacyjne

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.
Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Etapy procesu konsultacji społecznych:
 • informowanie o zamierzenia/planach,
 • prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
 • wymiana opinii,
 • znajdowanie rozwiązań,
 • informowanie o finalnej decyzji.
Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy ustaw o:
 • samorządzie gminnym
 • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z tymi przepisami samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw).

Inicjatywa społeczna

To nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4).
Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej
organizacji pozarządowej.