Konsultacje

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

 

 

Na podstawie uchwały nr LII/415/2010 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 

Prezydent Miasta Otwocka

 

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka i na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30.11.2020

 

Termin zakończenia konsultacji: 13.12.2020

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 13.12.2020

- elektronicznie na adres: kultura@otwock.pl

- pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Otwocka).

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

DO POBRANIA: