Konsultacje

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr LI11415/2010 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta Otwocka

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Otwocka. projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 08 listopada 2019 r.

Termin ukończenia konsultacji: 21 listopada 2019 r.


Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 21 listopada 2019 r.

  • elektronicznie na adres: umotwock@otwock.pl
  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5. 05-400 Otwock (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Otwocka).

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. 

DO POBRANIA: