Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Na podstawie uchwały nr LII/415/2010 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

DO POBRANIA:


Artykuły