Konkurs dla organizacji pozarządowych FIO 2016

Trwa nabór wniosków do konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2016.

Do podziału jest kilkadziesiąt milionów złotych.

Oferty o dofinansowanie można składać ramach Priorytetu 2 - Aktywne społeczeństwo;

Działania realizowane ze środków FIO mają zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Mają także umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

O jakie dotacje można wnioskować?

dla zadań jednorocznych: od 10 tys. zł do 100 tys. zł,
dla zadań dwuletnich: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł),

Do kiedy trzeba złożyć ofertę?

Oferty można składać od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15.
Listę projektów przeznaczonych do dofinansowania poznamy przed 1 maja 2016 r.
Więcej informacji tutaj (http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html)

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno - społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Jego horyzontalny wymiar potwierdził ogromną różnorodność sektora organizacji pozarządowych, zarówno pod względem wyznaczonych misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności absorpcyjnych, zasięgu, środowiska i sprawności działania oraz położenia geograficznego poszczególnych podmiotów.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich funkcjonował w latach 2005-2007 jako Program Rządowy.
W roku 2008 w celu jego realizacji stworzono rezerwę celową budżetu państwa. W latach 2009 - 2013 podstawą funkcjonowania FIO był Program Operacyjny.
27 listopada 2013 r. przyjęty został Program FIO na lata 2014 - 2020. Jest on podstawą do corocznej organizacji konkursu w tym okresie