Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

18/04/2023 16:;00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godzinie 16:00. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku za 2022 rok.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.
  5. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.