Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

17/11/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 16.00. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/16/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu targowisk w Otwocku.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2023 przedłożonego w Zarządzeniu nr 282/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 listopada 2022 r.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 – 2027.
  6. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.