Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

17/10/2022 15:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 20 października 2022 roku (czwartek) o godzinie 15:00. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Otwock zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Powiatu Otwockiego dotyczącego wprowadzenia i zarządzania strefą płatnego parkowania.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Otwocka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.