Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

05/07/2022 14:30

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 08 lipca 2022 r. (piątek) o godzinie 14.30. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Otwocka.
  4. Omówienie i zaopiniowanie pisma nr WGK.7230.193.2022.AR z dnia 06.06.2022 w sprawie strefy płatnego parkowania.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.