Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

07/06/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 09 czerwca 2022 r. (czwartek) o godzinie 16.00. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/449/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otwock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  4. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.