Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

15/02/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r. (czwartek) o godzinie 16.00. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zapoznanie się i zaopiniowanie pisma z dnia 09 lutego 2022 r. Pani M. G. w sprawie zamiany mieszkania.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, na rok 2022.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczym Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Otwocka za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
  6. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.