Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

19/02/2021

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
          o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r.
4.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Miasta Otwocka do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast  Polskich.
5.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Otwocka na lata 2020-2023”.
6.       Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców (część komisji zamknięta).

7.       Sprawy różne, wolne wnioski.

8.       Zakończenie obrad.