Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Administrator serwisu

20/01/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.

4.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miasta Otwocka oraz zasad jej przyznawania i wypłacania.
6.      Sprawy różne, wolne wnioski.
7.      Zakończenie obrad.