Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

28/08/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 2 września 2020 r. (środa) o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców (posiedzenie zamknięte, bez transmisji).
4.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka.
5.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
6.       Sprawy różne, wolne wnioski.
7.       Zakończenie obrad.