Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

16/01/2023 16:30

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku (czwartek) o godzinie 16:30. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 – 2027.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 5. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/499/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu Rodzina N+ na terenie Miasta Otwocka.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/642/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Otwocka za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w mieście Otwocku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.