Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

19/04/2022 15:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 15.00. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku za 2021 rok.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji zadań
    z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
  5. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
  6. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.