Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

12/10/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) o godzinie 16.00. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców (część komisji zamknięta).
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  6. Omówienie i zaopiniowanie wniosku mieszkańca Otwocka w sprawie Karty N+ (nr 2180/21/email z dnia 18.08.2021).
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.