Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

11/05/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 13 maja 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla miasta Otwocka.
4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
5.      Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców (część komisji zamknięta).
6.      Sprawy różne, wolne wnioski.
7.      Zakończenie obrad.