Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

12/04/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.      
  6. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców (część komisji zamknięta).
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.