Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

27/09/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznegoodbędzie się w dniu 30 września 2019 r.; o godzinie 16:00 w miejscu: budynek C pok 5 Urząd Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego
w Otwocku z dn. 17 września 2019 roku dot. sfinansowania warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
4.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tomasza Morusa
w Otwocku z dn. 13 września 2019 roku dot. sfinansowania programu profilaktycznego „Jestem wolny
i niezależny” realizowanego w dniach 2-8 października 2019 roku.
5.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3
w Otwocku dot. dofinansowania realizacji programu profilaktycznego podczas pikniku w dniu 5 października 2019 roku.
6.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku z dn. 16 września 2019 roku dot. dofinansowania realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego (działania zaplanowane na okres IX-XII 2019 roku).
7.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku z dnia 15 września 2019 roku dot. dofinansowania „Szkoły Rodzenia” w celu zrealizowania lokalnego programu edukacji przedporodowej.
8.       Sprawy różne, wolne wnioski.
9.       Zakończenie obrad.