Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

18/04/2019 15:00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 15:00 w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Rocznego Programu Współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
         o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

b)      w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego realizowanego na terenie Miasta Otwocka w 2019 r.,

c)        w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku za rok 2018,

d)      w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2019 roku”,

e)       w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Otwocka.

4.       Sprawy różne, wolne wnioski.

5.       Zakończenie obrad.