Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

05/06/2019 16:30

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r.; o godzinie 16:30 w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Zapoznanie się i rozpatrzenie:

a)         sprawozdania z dnia 23 maja 2019 roku z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za rok 2018

b)         sprawozdania z dnia 23 maja 2019 roku z realizacji Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

c)          ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta Otwocka wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia powyższej oceny.

4.       Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)       regulaminu targowisk w Otwocku,

b)       zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

5.       Sprawy różne, wolne wnioski.
6.       Zakończenie obrad.