Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

22/11/2019

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 16:30 w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.

5. Sprawy różne, wolne wnioski