Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

18/10/2019

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 21 października 2019 r.; o godzinie 16:30 w miejscu: budynek A

Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku z dn. 09 października 2019 roku dot. sfinansowania ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spektakli profilaktycznych skierowanych do uczniów.

4.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

5.       Sprawy różne, wolne wnioski.

6.       Zakończenie obrad.