Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

07/08/2019

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 r.; o godzinie 13:00 w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)       ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Otwocka wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
          w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,

b)      Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka,

c)       zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

4.       Sprawy różne, wolne wnioski.

5.       Zakończenie obrad.