Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

24/05/2019 15:00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r.; o godzinie 15:00 w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)         zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,

b)         regulaminu targowisk w Otwocku,

c)         programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka,

d)         określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

Otwocka,

e)         powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

f)          trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Otwocku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

4.       Sprawy różne, wolne wnioski.
5.       Zakończenie obrad.