Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

14/04/2016 16:00

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia
i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek
18 kwietnia 2016 r. o godz. 1600w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 Proponowany porządek posiedzenia komisji:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Radnego Miasta Otwocka Pana M. Leśkiewicza w sprawie partycypacji w remontach altanek śmieciowych usytuowanych na działkach miejskich Wspólnot Mieszkaniowych oraz Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Radnych Miasta Otwocka Pana M. Leśkiewicza oraz Pana D. Kosyły o nadanie nazwy Skwer Danuty Siedzikówny ps. „Inka” terenu
  z zbiegu ulicy Armii Krajowej i Sosnowej;
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Radnego Miasta Otwocka Pana M. Leśkiewicza w sprawie uwzględnienia po zakończeniu budowy parkingu na stadionie postawienia ławeczki, kosza na śmieci wraz z toaletą przenośną z umywalką na końcu postoju TAXI;
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Radnego Miasta Otwocka Pana M. Leśkiewicza w sprawie rozmieszczenia w centralnych miejscach Otwocka przenośnych toalet
  z umywalką wraz z koszami na śmiecie i ławeczkami;
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad