Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

27/09/2018 15.00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w piątek 28 września 2018 r. o godz. 15:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie bieżącej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku,
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 28 sierpnia 2018 r. Otwockiego Centrum Kultury dot. zwiększenia  dotacji na świadczenie programu miejskiego Rodzina 3+.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 11 września 2018 r. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dot. zarezerwowania środków finansowych w budżecie Miasta Otwocka od stycznia do grudnia 2019 r. na realizację zadania publicznego z zakresu Ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku z dnia 3 września 2018 r. Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock-Wólka Mlądzka dot. przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu Miasta Otwocka na wydatki związane z ubezpieczeniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz na wydatki bieżące z nim związane.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.