Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

11/09/2018 17.00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w środę 12 września 2018 r. o godz. 17:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie pisma z dnia 27 sierpnia 2018 roku dot. pilnej interwencji w sprawie dzików.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  4. Rozpatrzenie pisma z dnia 05 września 2018 roku w sprawie realizacji Uchwały Nr LXIII/499/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu Rodzina N+ na terenie Miasta Otwocka.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.