Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

13/06/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 14 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr LXIV/502/18 z dnia 3 kwietnia 2018 roku, w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka”.
  3. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przeprowadzenia na teranie miasta Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu miasta Otwocka na rok 2019.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.