Komisja Rewizyjna

Autor: Biuro Rady Miasta

15/05/2023 17:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu  29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Biurze Rady Miasta (z możliwością udziału trybie zdalnym).

Proponowany porządek posiedzenia:

1)        stwierdzenie poprawności zwołania posiedzenia, stwierdzenie kworum oraz przyjęcie    proponowanego porządku obrad,

2)        omówienie zarządzeń:

a)       zarządzenie Nr 81/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2022 rok,

b)      zarządzenie Nr 82/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022,

c)       zarządzenie Nr 83/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanic mienia Miasta Otwocka.

oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i podjęcie uchwały w sprawie wniosku
 o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Otwocka,

3)        omówienie spraw bieżących,

4)        sprawy różne i wolne wnioski,

5)        zakończenie obrad.