Komisja Rewizyjna

Autor:

 

Proponowany porządek obrad Komisji Rewizyjnej:

l. Sprawy organizacyjne i porządkowe:

a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Wydanie opinii na temat wyników kontroli NIK P/ 1 6/035 - Realizacja przez Policję i straże

miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Krzysztofa Kłóska z dnia 29

marca 2016 roku wraz z ponowieniem z dnia 18 kwietnia 2016 roku do organu właściwego.

4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę P.B. J..

5. Przyjęcie wniosku w sprawie pisma KOA/892/Ar/ 16 SKO z dnia 10.03.2016 r.

6. Przyjęcie wniosku w sprawie wykonania papierowej kopii dokumentacji w związku z

obowiązkami wynikającymi z art. 270 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.