Komisja Rewizyjna

Autor: Biuro Rady Miasta

01/06/2021 16:15

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu  07 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Rady Miasta.

Proponowany porządek posiedzenia:

1)         stwierdzenie poprawności zwołania posiedzenia i stwierdzenie kworum,

2)         przyjęcie proponowanego porządku obrad,

3)         omówienie spraw bieżących i podjęcie uchwały w sprawie wniosku o  udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Otwocka,

4)         sprawy różne i wolne wnioski,

5)         zakończenie obrad.