Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

05/11/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 09 listopada 2021 r. (wtorek) o godzinie 16.00. Posiedzenie komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środkiem porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia od sporządzenia zmiany mpzp obejmującego obręb 140 w Otwocku.
  4. Omówienie i zaopiniowanie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Otwocka złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski
  7. Zakończenie obrad.