Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

22/02/2022 15:00

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 15.00. Posiedzenie komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środkiem porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 10.01.2022 (nr pisma 775/2022).
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.