Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

25/06/2021 15:30

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30.    

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.

2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/365/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Wólka Mlądzka” zmienionej uchwałą nr XIV/124/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2019 r.

4.      Sprawy różne, wolne wnioski.

5.      Zakończenie obrad.