Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

05/01/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021 r. (wtorek) o godzinie 16:00. 
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1)      Stwierdzenie kworum.
2)      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej składającego się z: trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, instalacji gazowej wewnętrznej, niezbędnej infrastruktury technicznej, garażu podziemnego wielostanowiskowego na samochody osobowe, miejsc parkingowych zewnętrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji, altany śmietnikowej, stacji transformatorowej, dojść, dróg dojazdowych, placu zabaw, przyłączy technicznych, zieleni istniejącej i projektowanej na terenie działek nr ew. 39/6, 39/7, 39/9  w obr. 98  przy ul. Willowej w Otwocku.
4)      Sprawy różne, wolne wnioski.
5)      Zakończenie obrad.