Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

12/03/2021 16.00

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00.    

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1)      Stwierdzenie kworum.

2)      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany granic mpzp „Wólka Mlądzka-etap II”.

4)      Zaopiniowanie projektu chwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Cmentarz”.

5)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Mlądz”.

6)      Sprawy różne, wolne wnioski.

7)      Zakończenie obrad.