Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

25/05/2023 15:30

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30. Posiedzenie komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środkiem porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych
    w granicach obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kresy Wschodnie”.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.