Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

13/02/2023 15:00

Z przyczyn technicznych posiedzenie Komisji w dniu 16 lutego 2023 r. musiało zostać przerwane.

Kontynuacja posiedzenia odbędzie się w dniu 17 lutego (piątek) 2023 r. o godz.15:00.

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 16:00.
Posiedzenie komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środkiem porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Otwocka złożonych do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego m. in. składowisko odpadów.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego m. in. składowisko odpadów.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym, wewnętrzną instalacją gazową i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Willowej w Otwocku na dz. nr ew. 39/6, 39/7, 39/9 obręb 98. Zamierzenie składa się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych,  garażu podziemnego wielostanowiskowego na samochody osobowe, stanowisk postojowych zewnętrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji, altany śmietnikowej, stacji transformatorowej, dojść, dróg dojazdowych, placu zabaw, zieleni istniejącej i projektowanej oraz przyłączy technicznych.
  6. Omówienie pisma Pana  M. Z. w sprawie mpzp z dnia 03.01.2023 r. (data wpływu 03.02.2023 roku).
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.