Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

16/06/2021 16:15

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16:15.    

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Zaopiniowanie projektu uchwały odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z garażem podziemnym, wewnętrzną instalacją gazową i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Willowej w Otwocku na działkach nr ew. 39/6, 39/7, 39/9 w obr. 98. Zamierzenie składa się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, garażu podziemnego wielostanowiskowego na samochody osobowe, stanowisk postojowych zewnętrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji, altany śmietnikowej, stacji transformatorowej, dojść, dróg dojazdowych, placu zabaw, zieleni istniejącej i projektowanej oraz przyłączy technicznych.
4.      Sprawy różne, wolne wnioski.
5.      Zakończenie obrad.