Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

07/05/2021 16:15

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16:15.    

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Mlądza – obręby ew. 204, 205, 206 i 207.
4.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Mlądza – obręby ew. 214 i 216.
5.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Mlądza – obręby ew. 200,201 i 203.
6.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Mlądza – obręby ew. 218 i 220.
7.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Mlądza – obręby 208 i 209.
8.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Wólka Mlądzka” w granicach obszaru w rejonie ulic Sołtana i Pokojowej.
9.       Sprawy różne, wolne wnioski.
10.   Zakończenie obrad.