Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

23/09/2022 14:30

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 14:30. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/639/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Otwock.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.