Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

10/07/2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy
ul. Szkolnej 31 (sala gimnastyczna).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Otwocka na rok szkolny 2020/2021.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XX/195/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do lat 6 przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej wskazanej uchwale.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu „Rondo mjr. Bronisława Marchlewicza”.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.