Komisja Oświaty i Wychowania oraz Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor:

28/06/2017 14.00

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2017 roku o godz. 14:00. Pierwsza część spotkania będzie częścią wyjazdową następnie pozostałe punkty porządku obrad połączonych Komisji będą procedowane w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wyjazd do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Gimnazjum Nr 2 w związkuz proponowanymi zmianami budżetowymi.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie wprowadzenia zamian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok;

b)  w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Otwocka;

c)  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na zakupie znaku aktywnego D6B w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu;

d)  zmieniająca uchwałę Nr XLIX/381/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock;

e)   w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwocka na nieruchomości stanowiące własność Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeznaczone pod drogi publiczne gminne (ul. Lecha, ul. Wronia, ul. Kmicica);

f)  w sprawie wyrażenia zgody na częściowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki oznaczone nr ew.: 27/3, 27/4, 36/22, 36/27, 36/29, 36/30, 36/32, 37/10, 45/2, 49/1 z obrębu 31;

g)  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oznaczony jako działki nr ew.: 51/10, 51/12, 51/13, 51/15, 51/16, 51/18, 53/7 z obrębu 31, stanowiących własność Gminy Otwock;

h)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Otwockim a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2.
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT;

i)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Otwockim a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT);

j)  w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwock konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części budżetu Miasta Otwocka na rok 2017.

4.  Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.