Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

24/09/2018 10.30

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w czwartek 27 września 2018 roku o godz. 10:30 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (…).

3. Zaopiniowanie wniosków skierowanych do Dyrektora  Oświaty Miejskiej.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.