Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

19/06/2017 15:15

we wtorek, 20 czerwca 2017 roku o  godz. 15:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w bud. C pok.5A.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert;
  3. Przedstawienie wyników postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym oraz działań Prezydenta Miasta Otwocka związanych z zapewnieniem możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dzieci od trzeciego roku życia mieszkających na terenie miasta Otwocka;
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad