Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

16/05/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w poniedziałek 21 maja 2018 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Podsumowanie wiosennej akcji sprzątania terenów zielonych.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Otwocka.
  3. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie wymiana źródeł ciepła i termomodernizację budynków stanowiących gminne zasoby mieszkaniowe (WOŚ.610.9.2018.JG).
  4. Sprawy różne.