Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

02/11/2016 17:00

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki, odbędzie się w poniedziałek, 7 listopada 2016 roku, pocz. o godz. 17.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1)      Przyjęcie porządku obrad.

2)      Rozpatrzenie pisma Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla os. Ługi w Otwocku.

3)      Rozpatrzenie pisma nr 16598/16/D w sprawie zmiany zapisów Studium.

4)      Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka.

5)      Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt”.

6) Sprawy różne.