Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

22/11/2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek), godzina: 16:30 w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. Ew. 19/1, 19/2 obr. 48 w Otwocku.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Miasta Otwocka pn.”Samorządowa-bis”.
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  1. Zakończenie obrad.