Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

24/09/2018 16:00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się we wtorek 25 września 2018 roku, pocz. o godz. 16.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obręb 32” (wraz z wykazem uwag).
  2. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Otwocka nr 14227/18/DI dotyczącego wniosków Rady Miasta z 15.06.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Ługi”.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Otwocka.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Otwocka.