Komisja Mieszkaniowa

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

12/06/2019 16:00

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie spraw związanych z realizacją przez gminę obowiązków wynikających
    z wyroków sądowych przez przedstawicieli Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  4. Przedstawienie wniosku Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16 maja 2019 r.
  5. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.